Поиск по слову thành ngữ дал один результат
VI вьетнамский RU русский
thành ngữ идиома
thành ngữ идиоматический оборот {m} (idiomatíčeskij oborót)
thành ngữ идиоматическое выражение {n} (idiomatíčeskoje vyražénije)
thành ngữ (n) [colloquialism or idiom] оборо́т (n) [colloquialism or idiom] (n)
thành ngữ (n) [colloquialism or idiom] выраже́ние (n) [colloquialism or idiom] (n)
VI вьетнамский RU русский
thành ngữ (n) [certain kind of Chinese set phrase] чэнъю́й (n) [certain kind of Chinese set phrase] (n)

VI RU Переводы слова thành

thành (n proper) [large settlement] (n proper) град (n proper) [large settlement] (m)
thành (v n prep) [to become] (n proper) стать (v n prep) [to become]
thành (v n prep) [to become] (n proper) станови́ться (v n prep) [to become] (v)
thành (n proper) [large settlement] (n proper) го́род (n proper) [large settlement] (n)