Поиск по слову sáng tạo дал один результат
VI вьетнамский RU русский
sáng tạo создавать (vt)
sáng tạo сотворить (vt)
sáng tạo создать (sozdát’)
sáng tạo (v adj) [to put into existence] создава́ть (v adj) [to put into existence] (v adj)
sáng tạo (v adj) [to put into existence] созда́ть (v adj) [to put into existence] (v adj)
sáng tạo (v adj) [to put into existence] твори́ть (v adj) [to put into existence] (v adj)
sáng tạo (v adj) [to put into existence] сотвори́ть (v adj) [to put into existence] (v adj)

VI RU Переводы слова sáng

sáng яркий (adj)
sáng светлый (adj)
sáng сияющий (adj)
sáng (adj n) [visually dazzling, luminous, radiant] я́ркий (adj n) [visually dazzling, luminous, radiant] (adj)
sáng (adj n) [visually dazzling, luminous, radiant] све́тлый (adj n) [visually dazzling, luminous, radiant] (n adj)
sáng (adj n) [visually dazzling, luminous, radiant] сия́ющий (adj n) [visually dazzling, luminous, radiant] (adj n)

VI RU Переводы слова tạo

tạo создавать (vt)
tạo сотворить (vt)
tạo создать (sozdát’)
tạo (n v) [to give shape] придава́ть (n v) [to give shape] (adj v n)
tạo (v adj) [to put into existence] создава́ть (v adj) [to put into existence] (v adj)
tạo (v adj) [to put into existence] созда́ть (v adj) [to put into existence] (v adj)
tạo (v adj) [to put into existence] твори́ть (v adj) [to put into existence] (v adj)
tạo (v adj) [to put into existence] сотвори́ть (v adj) [to put into existence] (v adj)
tạo (n v) [to give shape] формова́ть (n v) [to give shape] (n v)
tạo (n v) [to give shape] формирова́ть (n v) [to give shape] (n v)