Поиск по слову Ngân hàng Trung ương Châu Âu дал 2 результатов
Перейти к
VI вьетнамский RU русский
Ngân hàng Trung ương Châu Âu Европейский центральный банк
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (proper) [central bank for the European Union] Европе́йский центра́льный банк (proper) [central bank for the European Union] (proper)

VI RU Переводы слова hàng

hàng каждый
hàng (v) [to eat; to eat dinner or supper] у́жинать (v) [to eat; to eat dinner or supper] (n v)
hàng (determiner n) [every] ка́ждый (determiner n) [every] (adv)
hàng (v) [to eat; to eat dinner or supper] поу́жинать (v) [to eat; to eat dinner or supper] (v)

VI RU Переводы слова trung

Trung китайский (adj)
Trung ханьский {m} (xán'skij)
Trung (proper n adj) [relating to China] кита́йский (proper n adj) [relating to China] (adj)
Trung (prefix) [relating to China or Chinese] кита́йско- (prefix) [relating to China or Chinese] (prefix)
Trung (prefix) [relating to China or Chinese] си́но- (prefix) [relating to China or Chinese] (prefix)
Trung (proper n adj) [relating to China] ха́ньский (proper n adj) [relating to China] (proper n adj)

VI RU Переводы слова âu

Âu (proper) [continent] (proper) Евро́па (proper) [continent] (proper)