Поиск по слову hoa anh đào дал 4 результатов
Перейти к
VI вьетнамский RU русский
hoa anh đào (n) [blossom of the Japanese cherry tree] са́кура (n) [blossom of the Japanese cherry tree] (n)
hoa anh đào (n) [blossom of the cherry tree] са́кура (n) [blossom of the cherry tree] (n)
hoa anh đào (n) [blossom of the cherry tree] вишнёвый цвет (n) [blossom of the cherry tree] (n)
hoa anh đào (n) [blossom of the cherry tree] цвете́ние (n) [blossom of the cherry tree] (n)

VI RU Переводы слова hoa

VI RU Переводы слова anh

Anh Англия (f)
Anh (proper) [England] А́нглия (proper) [England] (proper)

VI RU Переводы слова đào

đào рыть (vt)
đào (v n) [to move hard-packed earth out of the way] рыть (v n) [to move hard-packed earth out of the way] (vt)
đào копать (vt)
đào выкапывать
đào копнуть (kopnút')
đào вырыть (výryt’)
đào (v n) [to move hard-packed earth out of the way] копа́ть (v n) [to move hard-packed earth out of the way] (v n)
đào (v n) [to move hard-packed earth out of the way] выка́пывать (v n) [to move hard-packed earth out of the way] (v n)
đào (v n) [to move hard-packed earth out of the way] вы́копать (v n) [to move hard-packed earth out of the way] (v n)
đào (v n) [to move hard-packed earth out of the way] копну́ть (v n) [to move hard-packed earth out of the way] (v n)