Поиск по слову dựng lên дал один результат
VI вьетнамский RU русский
dựng lên нарисовать (vt)
dựng lên рисовать (vt)
dựng lên начертить (načertít')
dựng lên (v n) [to produce a picture] рисова́ть (v n) [to produce a picture] (v n)
dựng lên (v n) [to produce a picture] нарисова́ть (v n) [to produce a picture] (v n)
VI вьетнамский RU русский
dựng lên (v n) [to produce a picture] черти́ть (v n) [to produce a picture] (v n)
dựng lên (v n) [to produce a picture] начерти́ть (v n) [to produce a picture] (v n)

VI RU Переводы слова lên

lên (adv prep adj n v) [away from earth’s surface] наверху́ (adv prep adj n v) [away from earth’s surface] (prep adv adj n)
lên (adv prep adj n v) [away from earth’s surface] вверху́ (adv prep adj n v) [away from earth’s surface] (prep adv adj n)
lên (v n) [to ascend, to go up] поднима́ться (v n) [to ascend, to go up] (n v)
lên (v n) [to ascend, to go up] подня́ться (v n) [to ascend, to go up] (n v)
lên (adv prep adj n v) [away from earth’s surface] вве́рх (adv prep adj n v) [away from earth’s surface] (adv prep adj n v)
lên (adv prep adj n v) [away from earth’s surface] наве́рх (adv prep adj n v) [away from earth’s surface] (adv prep adj n v)