Поиск по слову но́готь дал 4 результатов
RU русский VI вьетнамский
но́готь (n) [covering near the tip of finger] (n v) móng tay (n) [covering near the tip of finger]
но́готь (n) [covering near the tip of finger] (n v) móng (n) [covering near the tip of finger]
но́готь (n v) [fingernail on the thumb] (n v) móng ngón tay cái (n v) [fingernail on the thumb] (n v)
но́готь (n v) [the plate covering the end of a toe] (n v) móng chân (n v) [the plate covering the end of a toe] (n v)