Поиск по слову не дал один результат
RU русский VI вьетнамский
не (part) không
не (n) [not to like something] (part) không (n) [not to like something]
не (n) [not to like something] (part) ghét (n) [not to like something]
не (adj) [unable to distinguish differences in pitch] (part) không có khả năng phân biệt chính xác các nốt nhạc khác nhau (adj) [unable to distinguish differences in pitch] (adj)
не (adj n) [not the same] (part) khác nhau (adj n) [not the same] (adj n)
не (contraction n) [do not] (part) đừng (contraction n) [do not] (contraction n)