Поиск по слову đi văng дал один результат
VI вьетнамский RU русский
đi văng (n v) [furniture for seating] дива́н (n v) [furniture for seating] (n)
đi văng (n) [upholstered seat] дива́н (n) [upholstered seat] (n)
đi văng (n v) [furniture for seating] софа́ (n v) [furniture for seating] (n)
đi văng (n) [upholstered seat] софа́ (n) [upholstered seat] (n)
đi văng (n v) [furniture for seating] куше́тка (n v) [furniture for seating] (n)
VI вьетнамский RU русский
đi văng (n) [upholstered seat] куше́тка (n) [upholstered seat] (n)
đi văng (n v) [furniture for seating] тахта́ (n v) [furniture for seating] (n)
đi văng (n) [upholstered seat] тахта́ (n) [upholstered seat] (n)
đi văng (n) [upholstered seat] канапе́ (n) [upholstered seat] (n)

VI RU Переводы слова đi

đi ходить
đi (v n) [to move through space (especially from one place to another)] е́здить (v n) [to move through space (especially from one place to another)] (v n)
đi (v) [to leave] отправля́ться (v) [to leave] (v)
đi (v) [to leave] отпра́виться (v) [to leave] (v)
đi (v n) [to move through space (especially from one place to another)] идти́ (v n) [to move through space (especially from one place to another)] (n v)
đi (v n) [to move through space (especially from one place to another)] ходи́ть (v n) [to move through space (especially from one place to another)] (v n adj)
đi (v n) [to have on (clothes)] носи́ть (v n) [to have on (clothes)] (n adj adv v)
đi (v n) [to have on (clothes)] надева́ть (v n) [to have on (clothes)] (v n)
đi (v n) [to have on (clothes)] наде́ть (v n) [to have on (clothes)] (v n)
đi (v n) [to have on (clothes)] быть оде́тым в (v n) [to have on (clothes)] (v n)