Поиск по слову đồ chơi дал 4 результатов
Перейти к
VI вьетнамский RU русский
đồ chơi игрушка (f)
đồ chơi безделушка {f} (bezdelúška)
đồ chơi (n v) [something to play with] безделу́шка (n v) [something to play with] (n)
đồ chơi (n v) [something to play with] игру́шка (n v) [something to play with] (n v)

VI RU Переводы слова chơi